Natječaji

bus

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Matulji (KLASA: 601-01/13-01/13, URBROJ: 2156-04-01/13-3, od 10.12.2013. god,) i članka 1. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Matulji (KLASA: 003-05/14-01/03, URBROJ: 2156-01-01-14-3, od 25.08.2014. god.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića temeljem odluke od 10. rujna 2020. godine, raspisuje dana 18. rujna 2020. godine

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Matulji

 

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava:

 

  • uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
  • ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

 

Za ravnatelja/icu ne može biti imenovana osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:

 

  1. Životopis,
  2. Dokaz o državljanstvu,
  3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97, 4/98),
  5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)-  ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
  6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja;
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja,
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) , ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.)

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se ovdje.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (natječaj je otvoren od 18.09.2020. do 26.09.2020. god.)  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati”, neposredno ili poštom na adresu:  Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

Nepotpune, nepotpisane i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatu natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Matulji i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. rujna 2020. godine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji

Goran Šajina

 

KLASA: 112-03/20-02/03

URBROJ: 2156-01-01-20-2