Natječaji

bus

NATJEČAJ ZA KUHARA I PSIHOLOGA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta

 

1.      KUHAR/ICA - 1 izvršitelj - na neodređeno puno radno vrijeme

2.      PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: za psihologa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu u predškolskoj ustanovi (točka 2.), presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja 08.01.2014. god, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.