Natječaji

bus

 

JAVNA OBJAVA UPISA U DV MATULJI 2014./2015.

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva.

 

 

Na temelju članka  2. Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14.) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Matulji, objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU

2014./2015. GODINU

 

Zahtjevi za upis djece primat će se od ­­­­­­­­­­­­­­12.05.2014. godine do 23.05.2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, osim srijede kada se zahtjevi zaprimaju od 09:00 do 17:00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici ( za djecu starosti od godine dana do polaska u školu) za slijedeće programe:

-          cjelodnevni program jaslica u Matuljima i Rukavcu

-          cjelodnevni program vrtića u Matuljima, Jušićima i Velom Brgudu

-          cjelodnevno/poludnevni program vrtića u Rupi-Lipi 

-          poludnevni program vrtića u Matuljima, Velom Brgudu, Jušićima, Brešcima i Munama

-          skupinu za  rano učenje engleskog jezika (poludnevno/ cjelodnevni program) u Matuljima

Kriteriji za upis djece  u Dječji vrtić Matulji propisani su člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

U svrhu ostvarenja prednosti propisanih člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14) potrebno je uz zahtjev priložiti odgovarajuće dokumente:

- presliku rodnog lista djeteta

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili   za samohranog roditelja/skrbnika

- dokaz o zaposlenju za oba roditelja/skrbnika  i samohranog roditelja/skrbnika - elektronski ispis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

- preslika dokumenta da je dijete roditelja/skrbnika žrtve i invalida domovinskog rata

- preslika dokumenta o razvodu braka ili smrti roditelja/skrbnika ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/skrbnike s time da samohrani roditelj uz dostavu potrebne dokumentacije propisane ovim člankom mora priložiti i izjavu o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi

- potvrdu o redovnom studiranju ili školovanju od škole ili fakulteta

- rodne listove za svu djecu kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece

- preslika mišljenja nadležne zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta ukoliko ih dijete iskazuje

- mišljenje Centra za socijalnu skrb za smještaj djece u vrtić

- potvrda Centra za socijalnu skrb za udomiteljske obitelji

- preslika rješenja o doplatku za djecu

 

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

 Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14),  a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Matulji ili na web stranici www.djecjivrticmatulji.hr.

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Matulji bit će objavljene informacije o završetku upisa, mjestu objave rezultata kao i obvezama roditelja prije dolaska djeteta u dječji vrtić.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 051 274 127 svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

 

                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                            Goran Šajina

 

 

NAPOMENA

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta roditelji će dobiti Inicijalni upitnik i odabrati termin razgovora sa stručnim timom vrtića.

Roditelji na razgovor dolaze zajedno s djetetom te donose liječničku potvrdu ( Potvrdu za prijem u jaslice-vrtić izdanu od djetetova liječnika) i ispunjeni Inicijalni upitnik.