Natječaji

bus

 

NATJEČAJ ZA TAJNIKA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13- u daljnjem tekstu: Zakon), članka 63. Statuta Dječjeg vrtića Matulji te članka 7. i 9. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji donijelo je na svojoj 9. sjednici održanoj 13.02.2017. godine Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za radno mjesto TAJNIKA/ICE

na neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

a)      završen sveučilišni diplomski studij pravne struke, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne struke sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih  suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97.).

b)      ostali uvjeti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) 

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-          diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

-          domovnicu,

-          uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

-          elektronički zapis o radnopravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu, dužan je u prijavi pozvati se na pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonima i ima prednost na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji.

Prijave s traženom dokumentacijom , u omotnici s naznakom „za natječaj“, potrebno je dostaviti poštom ili osobno. 

Zakašnjele prijave kao i prijave bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto TAJNIK/ICA-1izvršitelj/ica na puno, neodređeno rado vrijeme, a koji prema priloženoj dokumentaciji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se pismeno i usmeno testiranje (intervju) radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Dječjeg vrtića Matulji objavit će se način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme i mjesto održavanja i to sve najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Izbor kandidata po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, vršit će se na temelju rezultata pismenog testiranja i usmene provjere (intervjua).

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Matulji te na  mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje od 15.02.2017. do 23.02.2017.

 

KLASA: 112-03/17-02/02

URBROJ:21256-01-01-17-1