Natječaji

bus

Dječji vrtić Matulji

Šetalište Drage Gervaisa 4

51 211 Matulji

KLASA: 601-05/17-01/06

URBROJ:2156-01-01-17-1

Matulji, 02. studenog 2017.

 

 

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja ( „Narodne novine“, broj: 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 31. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za

 

 

  •  Odgojitelja/icu predškolske djece za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

-2 izvršitelja/ice u trajanju do 12 mjeseci (obvezni stažisti)

 

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana

- uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana.

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja ( natječaj je otvoren od 07.11.2017. do 15.11.2017. god.) na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

"prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - odgojitelj/ica predškolske djece“

 

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.