Natječaji

bus

Upisi djece

 

Rješenje o konačnim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2024./2025. preuzmite OVDJE 

Obavijest o roditeljskim sastancima i potpisivanju ugovora za roditelje novoupisane djece OVDJE 

 


 

Rješenje o privremenim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2024./2025. preuzmite OVDJE

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja nisu primljena po Rješenju o privremenim rezultatima upisa preuzmite OVDJE

 

 


 

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2024./2025. PEDAGOŠKU GODINU

Zahtjevi za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom moći će se podnositi od 15. svibnja 2024. (12:00h) do zaključno 25. svibnja 2024. godine (12:00h), a sve isključivo putem web stranice Dječjeg vrtića Matulji.

INICIJALNI UPITNIK I ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA BIT ĆE DOSTUPNI ZA POPUNJAVANJE DANOM 15.05.2024. GODINE u 12:00h.

 

     Javna objava upisa djece u DV Matulji u 2024./2025. pedagošku godinu

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

     Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji

 

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA OBVEZAN JE POPUNITI

1. INICIJALNI UPITNIK – popuni ovdje (od 15.05.2024. u 12:00h)

O datumu i vremenu održavanja inicijalnog razgovora, sa stručnim suradnikom vrtića, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni putem e-mail adrese koju navedu u zahtjevu za upis djeteta.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje dijete i jedan roditelj/skrbnik djeteta.

 

2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM – popuni ovdje (od 15.05.2024. u 12:00h)

Prilikom popunjavanja Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u 2024./2025. pedagošku godinu roditelj/skrbnik je dužan popuniti sve tražene podatke, u suprotnome neće moći dovršiti podnošenje zahtjeva i dokumentacije za upis.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne može podastrijeti podatke iz razloga jer ne posjeduje traženu informaciju npr. ukoliko roditelj/skrbnik nema e-mail adresu, tada će upisati na za to predviđeno mjesto „nema“.

Unutar zahtjeva za upis djeteta podnosite sljedeću dokumentaciju:

 -          dokaz prebivališta:

uvjerenje/elektronički zapis o prebivalištu za dijete i oba roditelja ili za samohranog roditelja, odnosno roditelja iz jednoroditeljske obitelji, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

-           za dijete:

djetetovu presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih,

potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (provjera urednog cijepljenja), ne starija od 30 dan od dana podnošenja zahtjeva,

potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu doktora dentalne medicine (za djecu koja se upisuju u vrtićki program)

-           za dijete roditelja invalida Domovinskog rata:

rješenje nadležnog ministarstva o status invalida Domovinskog rata

-           za dijete zaposlenog/ih roditelja i roditelja koji koriste mjeru HZZ-a za stjecanje prvog radnog iskustva ili javnog rada:

potvrda/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

za roditelje zaposlene u inozemstvu – ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja radnog odnosa, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu (ovjereni prijevod),

za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa - potvrda/elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i odluka poslodavca/rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa (ovjerena potpisom i pečatom),

za dijete nezaposlenog roditelja ili umirovljenika – potvrda/elektronički zapis roditelja o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili rješenje o priznavanju prava na mirovinu ili zadnji odrezak od mirovine

za dijete redovitih učenika ili studenata – potvrdu nadležnih institucija o statusu u sustavu obrazovanja, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

-           za dijete samohranog roditelja:

rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi o i uzdržava dijete

-           za dijete iz jednoroditeljske obitelji:

presuda nadležnog suda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad)

-           za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima:

nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

-           za dijete iz obitelji s troje ili više djece:

rodni listovi ili izvodi iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju djece za svako dijete mlađe od 18 godina

-           za dijete koje je ostvarilo pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji:

rješenje/potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad

-           za dijete osobe s invaliditetom upisane u Hrvatski registar osoba s invaliditetom:

potvrda/elektronički zapis ili rješenje o upisu roditelja u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

-           za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade:

rješenje ili potvrda /elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu te rješenje o priznavanju prava roditelju na zajamčenu minimalnu naknadu za tekuću kalendarsku godinu.

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06, 121/07, 57/22) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne dostavi potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

Upis djece u vrtićke programe (za djecu stariju od 3 godine) uvjetuje se dostavom potvrde doktora dentalne medicine o obavljenom sistematskom pregledu. Ukoliko roditelj/skrbnik ne dostavi potvrdu doktora dentalne medicine o obavljenom sistematskom pregledu djeteta vrtićkog uzrasta, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

Roditelj/skrbnik moći će identificirati svoje dijete na privremenom i konačnom (skupnom) rješenju o upisu djece u Dječji vrtić Matulji pomoću šifre dobivene od strane Dječjeg vrtića Matulji prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji.

Šifra za identifikaciju djeteta navodi se radi potrebe zaštite osobnih podataka djeteta, a sve u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugih važećih propisa.

Odlukom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 26/21) ekonomsku cijenu vrtića plaćaju roditelji djece koji imaju samo boravište na području općine Matulji ili prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave.

Više informacija na http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=43891  http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=47001

Roditelji/skrbnici djece koja budu upisana u redovite programe Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2024./25., bit će obaviješteni o datumu i vremenu potpisivanja ugovora putem konačnog rješenja o upisu djece u Dječji vrtić Matulji.

 

NEPOTPUNI I NEPRAVODOBNO PODNESENI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI!

 

 

ARHIVA:

Učitaj arhivu