Natječaji

bus

 

NATJEČAJ ZA TAJNIKA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13- u daljnjem tekstu: Zakon), članka 63. Statuta Dječjeg vrtića Matulji te članka 7. i 9. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji donijelo je na svojoj 9. sjednici održanoj 13.02.2017. godine Odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za radno mjesto TAJNIKA/ICE

na neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

a)      završen sveučilišni diplomski studij pravne struke, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne struke sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih  suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“, broj: 133/97.).

b)      ostali uvjeti sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) 

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-          diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

-          domovnicu,

-          uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

-          elektronički zapis o radnopravnom statusu iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu, dužan je u prijavi pozvati se na pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonima i ima prednost na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji.

Prijave s traženom dokumentacijom , u omotnici s naznakom „za natječaj“, potrebno je dostaviti poštom ili osobno. 

Zakašnjele prijave kao i prijave bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj za radno mjesto TAJNIK/ICA-1izvršitelj/ica na puno, neodređeno rado vrijeme, a koji prema priloženoj dokumentaciji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se pismeno i usmeno testiranje (intervju) radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Dječjeg vrtića Matulji objavit će se način obavljanja prethodne provjere znanja kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te vrijeme i mjesto održavanja i to sve najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Izbor kandidata po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, vršit će se na temelju rezultata pismenog testiranja i usmene provjere (intervjua).

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Matulji te na  mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje od 15.02.2017. do 23.02.2017.

 

KLASA: 112-03/17-02/02

URBROJ:21256-01-01-17-1

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-05/17-01/01

URBROJ: 2156-01-01-17-1

Matulji, 31.01.2017. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 2 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

 

Rok za prijavu na natječaj je od 01.02.2017. do 10.02.2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

Tajnika/ice - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij upravne struke, ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci te znanje rada na računalu.

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da

dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja ( natječaj je objavljen 07.12.2016. god. ) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez potpune dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/16-01/03

URBROJ: 2156-01-01-16-2

Matulji, 12. listopad 2016.

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 4 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

Rok za prijavu na natječaj je od 12.10.2016. do 25.10.2016. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:  Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji, s naznakom „natječaj za stručno osposobljavanje“.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4),

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 06.10.2016. do 14.10.2016. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/16-02/03

URBROJ:2156-01-01-16-2

 

 

 

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“br. 10/97, 107/07, 93/14) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića Matulji


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje  na vrijeme od 4 (četiri) godine.


Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
-    životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4), potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Matulji, Šet. D.Gervaisa 4, 51 211 Matulji  s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja“, u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti  pisano obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA:112-03/16-02/04

URBROJ:2156-01-01-16-1

Matulji, 05.10.2016.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/16-01/01

URBROJ: 2156-01-01-16-2

Matulji, 29. kolovoz 2016.

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 4 izvršitelja/ice

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

Rok za prijavu na natječaj je od 30.08.2016. do 16.09.2016. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji, s naznakom „za natječaj“.

 

 

 

NATJEČAJ

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ- 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

3. ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK- - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

4. POMOĆNA KUHARICA- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu ili svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi (pod 3. – najmanje jedna godina radnog iskustva),

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (pod 1. i 2.)  

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 08. do 16.08.2016. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA:112-03/16-02/02

URBROJ:2156-01-01-16-3

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje

 

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da

dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 06. do 13.04.2016. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/16-01/01

URBROJ: 2156-01-01-16-3

Matulji, 11. veljače 2016.

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 2 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

Rok za prijavu na natječaj je od 12.02.2016. do 10.03.2016. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

 

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/16-01/01

URBROJ: 2156-01-01-16-1

Matulji, 18. siječanj 2016.

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 2 izvršitelja/ice

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

Rok za prijavu na natječaj je od 19.01.2016. do 05.02.2016. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.