Natječaji

bus

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE I SPREMAČICU

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

 

1. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje 

2. SPREMAČICA – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje i rodiljni dopust

 

Uvjeti: za odgojitelja i spremačicu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (pod točkom 1.); svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi (pod točkom  2.)

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (pod točkom 1.),

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da

dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 09.12.2015. do 16.12.2015. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/15-01/03

URBROJ: 2156-01-01-15-2

Matulji, 21.10.2015. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 3 izvršitelja/ice

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je od 21.10.2015. do 21.11.2015. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje

 

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13) i  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti:

- životopis, 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- domovnicu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4)

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na

mirovinsko osiguranje

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da

dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, ( natječaj je otvoren od 13.11.2015. do 20.11.2015. god.) na adresu: Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUĆNOG MAJSTORA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

KUĆNOG MAJSTORA -  1 izvršitelj/-ica- na određeno puno radno vrijeme,

zamjena za bolovanje

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja, položenu „B“ kategoriju, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4).

Kandidati bi pored navedenih uvjeta morali imati sposobnost dobre komunikacije s djecom i iskustvenog rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, te vještine potrebne za obavljanje različitih popravaka u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 20 dana od objave natječaja, od 07.10.2015. do 27.10.2015. god., na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUĆNOG MAJSTORA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/15-01/02

URBROJ:  2156 - 01 - 01 - 15 - 1

Matulji, 19.08.2015. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Pedagoga/inju na određeno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 1 izvršitelja/ica

Kandidat/tkinja mora ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidat/kinja su dužni uz prijavu dostaviti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je od 19.08.2015. do 26.08.2015. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom „za natječaj“.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/15-01/01

URBROJ:  2156 - 01 - 01 - 15 - 1

Matulji, 20.04.2015. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 4 izvršitelja/ice

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je do 09.08.2015. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji

 

NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG DJELATNIKA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG DJELATNIKA- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od 1 mjeseca.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja , na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje 

 

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13)

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca), presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE, KUĆNOG MAJSTORA I KUHARA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

3. KUĆNI MAJSTOR-  1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

4. KUHAR - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13), a za kućnog majstora/icu i kuhara/icu  prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca), presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pod točkom 1. i 2.), presliku uvjerenja o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja i položen vozački ispit „B“ kategorije ( pod točkom 3.).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja , na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

SPREMAČICE– 1 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku  svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji",  Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-06/14-01/05

URBROJ:2156-01-01-14-1

Matulji, 16.06.2014.

 

JAVNA OBJAVA UPISA U DV MATULJI 2014./2015.

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva.

 

 

Na temelju članka  2. Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14.) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Matulji, objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU

2014./2015. GODINU

 

Zahtjevi za upis djece primat će se od ­­­­­­­­­­­­­­12.05.2014. godine do 23.05.2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, osim srijede kada se zahtjevi zaprimaju od 09:00 do 17:00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici ( za djecu starosti od godine dana do polaska u školu) za slijedeće programe:

-          cjelodnevni program jaslica u Matuljima i Rukavcu

-          cjelodnevni program vrtića u Matuljima, Jušićima i Velom Brgudu

-          cjelodnevno/poludnevni program vrtića u Rupi-Lipi 

-          poludnevni program vrtića u Matuljima, Velom Brgudu, Jušićima, Brešcima i Munama

-          skupinu za  rano učenje engleskog jezika (poludnevno/ cjelodnevni program) u Matuljima

Kriteriji za upis djece  u Dječji vrtić Matulji propisani su člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

U svrhu ostvarenja prednosti propisanih člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14) potrebno je uz zahtjev priložiti odgovarajuće dokumente:

- presliku rodnog lista djeteta

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili   za samohranog roditelja/skrbnika

- dokaz o zaposlenju za oba roditelja/skrbnika  i samohranog roditelja/skrbnika - elektronski ispis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

- preslika dokumenta da je dijete roditelja/skrbnika žrtve i invalida domovinskog rata

- preslika dokumenta o razvodu braka ili smrti roditelja/skrbnika ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/skrbnike s time da samohrani roditelj uz dostavu potrebne dokumentacije propisane ovim člankom mora priložiti i izjavu o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi

- potvrdu o redovnom studiranju ili školovanju od škole ili fakulteta

- rodne listove za svu djecu kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece

- preslika mišljenja nadležne zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta ukoliko ih dijete iskazuje

- mišljenje Centra za socijalnu skrb za smještaj djece u vrtić

- potvrda Centra za socijalnu skrb za udomiteljske obitelji

- preslika rješenja o doplatku za djecu

 

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

 Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14),  a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Matulji ili na web stranici www.djecjivrticmatulji.hr.

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Matulji bit će objavljene informacije o završetku upisa, mjestu objave rezultata kao i obvezama roditelja prije dolaska djeteta u dječji vrtić.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 051 274 127 svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

 

                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                            Goran Šajina

 

 

NAPOMENA

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta roditelji će dobiti Inicijalni upitnik i odabrati termin razgovora sa stručnim timom vrtića.

Roditelji na razgovor dolaze zajedno s djetetom te donose liječničku potvrdu ( Potvrdu za prijem u jaslice-vrtić izdanu od djetetova liječnika) i ispunjeni Inicijalni upitnik.