Natječaji

bus

NATJEČAJ ZA KUĆNOG MAJSTORA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/15-01/02

URBROJ:  2156 - 01 - 01 - 15 - 1

Matulji, 19.08.2015. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Pedagoga/inju na određeno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 1 izvršitelja/ica

Kandidat/tkinja mora ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidat/kinja su dužni uz prijavu dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je od 19.08.2015. do 26.08.2015. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom „za natječaj“.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/15-01/01

URBROJ:  2156 - 01 - 01 - 15 - 1

Matulji, 20.04.2015. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Odgojitelja/icu na određeno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 4 izvršitelja/ice

Kandidati/tkinje moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (NN 10/97. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika,
te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).
Kandidati/kinje su dužni uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je do 09.08.2015. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji

 

NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG DJELATNIKA

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENOG DJELATNIKA- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od 1 mjeseca.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja , na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

ŠETALIŠTE D. GERVAISA 4

51 211 MATULJI

KLASA:601-02/17-06/02

URBROJ:2156-01-01-16-1

Matulji, 18.09.2017.

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj:10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za upis djece u program predškole

za pedagošku godinu 2017./2018.

(samo za djecu koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Matulji)

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2017./2018. za djecu rođenu od 01.04.2011. godine do 31.03.2012. godine, koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Matulji.

Sukladno članku 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj: 107/14) program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista djeteta
 • presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu za roditelje/skrbnike i uvjerenja o prebivalištu za dijete
 • potvrdu o liječničkom pregledu djeteta od nadležnog liječnika
 • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 18.09.2017. do 26.09.2017. godine u upravi Dječjeg vrtića Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

 

Program predškole bit će organiziran u skladu s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) i broju prijavljene djece.

O svim aktivnostima vezanim za organizaciju predškole, roditelji/skrbnici bit će pravovremeno

obaviješteni.

Zahtjev za upis djeteta u program predškole Dječjeg vrtića Matulji može se preuzeti na internetskoj stranici http://www.djecjivrticmatulji.hr ili u upravi vrtića.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje 

 

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13)

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca), presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE, KUĆNOG MAJSTORA I KUHARA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

3. KUĆNI MAJSTOR-  1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

4. KUHAR - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13), a za kućnog majstora/icu i kuhara/icu  prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca), presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pod točkom 1. i 2.), presliku uvjerenja o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja i položen vozački ispit „B“ kategorije ( pod točkom 3.).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja , na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

SPREMAČICE– 1 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku  svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji",  Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-06/14-01/05

URBROJ:2156-01-01-14-1

Matulji, 16.06.2014.

 

JAVNA OBJAVA UPISA U DV MATULJI 2014./2015.

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva.

 

 

Na temelju članka  2. Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14.) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Matulji, objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU

2014./2015. GODINU

 

Zahtjevi za upis djece primat će se od ­­­­­­­­­­­­­­12.05.2014. godine do 23.05.2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, osim srijede kada se zahtjevi zaprimaju od 09:00 do 17:00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici ( za djecu starosti od godine dana do polaska u školu) za slijedeće programe:

-          cjelodnevni program jaslica u Matuljima i Rukavcu

-          cjelodnevni program vrtića u Matuljima, Jušićima i Velom Brgudu

-          cjelodnevno/poludnevni program vrtića u Rupi-Lipi 

-          poludnevni program vrtića u Matuljima, Velom Brgudu, Jušićima, Brešcima i Munama

-          skupinu za  rano učenje engleskog jezika (poludnevno/ cjelodnevni program) u Matuljima

Kriteriji za upis djece  u Dječji vrtić Matulji propisani su člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

U svrhu ostvarenja prednosti propisanih člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14) potrebno je uz zahtjev priložiti odgovarajuće dokumente:

- presliku rodnog lista djeteta

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili   za samohranog roditelja/skrbnika

- dokaz o zaposlenju za oba roditelja/skrbnika  i samohranog roditelja/skrbnika - elektronski ispis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

- preslika dokumenta da je dijete roditelja/skrbnika žrtve i invalida domovinskog rata

- preslika dokumenta o razvodu braka ili smrti roditelja/skrbnika ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/skrbnike s time da samohrani roditelj uz dostavu potrebne dokumentacije propisane ovim člankom mora priložiti i izjavu o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi

- potvrdu o redovnom studiranju ili školovanju od škole ili fakulteta

- rodne listove za svu djecu kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece

- preslika mišljenja nadležne zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta ukoliko ih dijete iskazuje

- mišljenje Centra za socijalnu skrb za smještaj djece u vrtić

- potvrda Centra za socijalnu skrb za udomiteljske obitelji

- preslika rješenja o doplatku za djecu

 

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

 Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14),  a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Matulji ili na web stranici www.djecjivrticmatulji.hr.

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Matulji bit će objavljene informacije o završetku upisa, mjestu objave rezultata kao i obvezama roditelja prije dolaska djeteta u dječji vrtić.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 051 274 127 svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

 

                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                            Goran Šajina

 

 

NAPOMENA

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta roditelji će dobiti Inicijalni upitnik i odabrati termin razgovora sa stručnim timom vrtića.

Roditelji na razgovor dolaze zajedno s djetetom te donose liječničku potvrdu ( Potvrdu za prijem u jaslice-vrtić izdanu od djetetova liječnika) i ispunjeni Inicijalni upitnik.

 

 

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJA/ICE - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme

          (zamjena za bolovanje )         

        

Uvjeti: za odgojitelja/icu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUĆNOG MAJSTORA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

KUĆNOG MAJSTORA -  1 izvršitelj/-ica- na određeno puno radno vrijeme,

zamjena za bolovanje

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUHARA I PSIHOLOGA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta

 

1.      KUHAR/ICA - 1 izvršitelj - na neodređeno puno radno vrijeme

2.      PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: za psihologa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu u predškolskoj ustanovi (točka 2.), presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja 08.01.2014. god, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.