Natječaji

bus

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje 

 

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13)

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca), presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE, KUĆNOG MAJSTORA I KUHARA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

3. KUĆNI MAJSTOR-  1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

4. KUHAR - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13), a za kućnog majstora/icu i kuhara/icu  prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca), presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pod točkom 1. i 2.), presliku uvjerenja o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja i položen vozački ispit „B“ kategorije ( pod točkom 3.).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja , na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

SPREMAČICE– 1 izvršitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku  svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji",  Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

KLASA: 112-06/14-01/05

URBROJ:2156-01-01-14-1

Matulji, 16.06.2014.

 

JAVNA OBJAVA UPISA U DV MATULJI 2014./2015.

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva.

 

 

Na temelju članka  2. Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14.) Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Matulji, objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU

2014./2015. GODINU

 

Zahtjevi za upis djece primat će se od ­­­­­­­­­­­­­­12.05.2014. godine do 23.05.2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, osim srijede kada se zahtjevi zaprimaju od 09:00 do 17:00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici ( za djecu starosti od godine dana do polaska u školu) za slijedeće programe:

-          cjelodnevni program jaslica u Matuljima i Rukavcu

-          cjelodnevni program vrtića u Matuljima, Jušićima i Velom Brgudu

-          cjelodnevno/poludnevni program vrtića u Rupi-Lipi 

-          poludnevni program vrtića u Matuljima, Velom Brgudu, Jušićima, Brešcima i Munama

-          skupinu za  rano učenje engleskog jezika (poludnevno/ cjelodnevni program) u Matuljima

Kriteriji za upis djece  u Dječji vrtić Matulji propisani su člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

U svrhu ostvarenja prednosti propisanih člankom 3.  Odluke o upisu djece  u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14) potrebno je uz zahtjev priložiti odgovarajuće dokumente:

- presliku rodnog lista djeteta

- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za dijete i oba roditelja/skrbnika ili   za samohranog roditelja/skrbnika

- dokaz o zaposlenju za oba roditelja/skrbnika  i samohranog roditelja/skrbnika - elektronski ispis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

- preslika dokumenta da je dijete roditelja/skrbnika žrtve i invalida domovinskog rata

- preslika dokumenta o razvodu braka ili smrti roditelja/skrbnika ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje/skrbnike s time da samohrani roditelj uz dostavu potrebne dokumentacije propisane ovim člankom mora priložiti i izjavu o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi

- potvrdu o redovnom studiranju ili školovanju od škole ili fakulteta

- rodne listove za svu djecu kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece

- preslika mišljenja nadležne zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta ukoliko ih dijete iskazuje

- mišljenje Centra za socijalnu skrb za smještaj djece u vrtić

- potvrda Centra za socijalnu skrb za udomiteljske obitelji

- preslika rješenja o doplatku za djecu

 

 

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14).

 Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:16/10 i 08/14),  a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Matulji ili na web stranici www.djecjivrticmatulji.hr.

Zahtjevi zainteresiranih stranaka koje se ne odazovu na javnu objavu u danom roku, neće se razmatrati.

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Matulji bit će objavljene informacije o završetku upisa, mjestu objave rezultata kao i obvezama roditelja prije dolaska djeteta u dječji vrtić.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno na adresu:

Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 051 274 127 svakog radnog dana u vremenu od 08.00-15.00 sati.

 

                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                                            Goran Šajina

 

 

NAPOMENA

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis djeteta roditelji će dobiti Inicijalni upitnik i odabrati termin razgovora sa stručnim timom vrtića.

Roditelji na razgovor dolaze zajedno s djetetom te donose liječničku potvrdu ( Potvrdu za prijem u jaslice-vrtić izdanu od djetetova liječnika) i ispunjeni Inicijalni upitnik.

 

 

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJA/ICE - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme

          (zamjena za bolovanje )         

        

Uvjeti: za odgojitelja/icu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUĆNOG MAJSTORA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

KUĆNOG MAJSTORA -  1 izvršitelj/-ica- na određeno puno radno vrijeme,

zamjena za bolovanje

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUHARA I PSIHOLOGA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta

 

1.      KUHAR/ICA - 1 izvršitelj - na neodređeno puno radno vrijeme

2.      PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: za psihologa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu u predškolskoj ustanovi (točka 2.), presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja 08.01.2014. god, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice - na određeno puno radno vrijeme

(zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječaj za odgojitelj/ice i kuhar/ice

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97 i 107/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta

1. ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice - na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ/ICA - 5 izvršitelja/ica - na određeno puno radno vrijeme

3. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97 i 107/07) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pod točkom 1. i 2.), presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca). Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.