Natječaji

bus

Upisi djece

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

 

Rješenje o konačnim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2022./2023. preuzmite OVDJE.

Obavijest o roditeljskim sastancima i potpisivanju ugovora za roditelje novoupisane djece OVDJE.

Upisi u nove skupine jaslica i vrtića Rukavac 12.07.2022.- OVDJE

Zahtjev za upis u nove skupine jaslica i vrtića Rukavac - OVDJE

 


 

 

Rješenje o privremenim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2022./2023. preuzmite OVDJE

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja nisu upisana po Rješenju o privremenim rezultatima upisa preuzmite OVDJE

 

 


 

 

Zahtjevi za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom moći će se podnositi od  ­­­18. svibnja 2022. do zaključno 31. svibnja 2022. godine, a sve isključivo elektronski, putem web stranice Dječjeg vrtića Matulji.

 

POVEZNICE NA INICIJALNI UPITNIK, ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I JAVNA OBJAVA UPISA DJECE BITI ĆE DOSTUPNE DANOM 18.05.2022. GODINE.

 

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA OBVEZAN JE POPUNITI

 

1. INICIJALNI UPITNIK – popuni ovdje (od 18.05.2022.)

O datumu i vremenu održavanja inicijalnog razgovora, sa stručnim suradnikom vrtića, roditelji/skrbnici biti će obaviješteni putem e-mail adrese koju navedu u zahtjevu za upis djeteta.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje dijete i jedan roditelj/skrbnik djeteta.

 

2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM – popuni ovdje (od 18.05.2022.)

Prilikom popunjavanja Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u 2022./2023. pedagošku godinu roditelj/skrbnik je dužan popuniti sve tražene podatke, u suprotnome neće moći dovršiti podnošenje zahtjeva i dokumentacije za upis.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne može podastrijeti podatke iz razloga jer ne posjeduje traženu informaciju npr. ukoliko roditelj/skrbnik nema e-mail adresu, tada će upisati na za to predviđeno mjesto „nema“.

Unutar zahtjeva za upis djeteta podnosite sljedeću dokumentaciju:

 • djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • uvjerenje o odobrenom privremenom boravku (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika - elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis-za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • za roditelje/skrbnike redovite studente, učenike, pripravnike i specijalizante potvrde nadležnih institucija
 • za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz socijalne skrbi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih
 • za dijete roditelja/skrbnika koji prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu
 • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06, 121/2007) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne dostavi potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

 

Roditelj/skrbnik moći će identificirati svoje dijete na privremenom i konačnom (skupnom) rješenju o upisu djece u Dječji vrtić Matulji pomoću šifre dobivene od strane Dječjeg vrtića Matulji prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji.

Šifra za identifikaciju djeteta navodi se radi potrebe zaštite osobnih podataka djeteta, a sve u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugih važećih propisa.

Odlukom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 26/21) ekonomsku cijenu vrtića plaćaju roditelji djece koji imaju samo boravište na području općine Matulji. Više informacija na linku http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=43891

Roditelji/skrbnici djece koja budu upisana u redovite programe Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2022./23., biti će obavješteni o datumu i vremenu potpisivanju ugovora putem Konačnog rješenja o upisu djece u Dječji vrtić Matulji.

 

     Izmjene i dopune Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2022./2023.

     Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2022./2023.

     Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Javna objava upisa djece u DV Matulji u 2022./2023. pedagošku godinu

      Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

 

 

 

 

ARHIVA:

Učitaj arhivu